Programy

na płytach CD

Prezentujemy nasze programy:

 

Audyt z Renomą 2014AUDYT Z RENOMĄ

Audyty, kontrole, inspekcje.
Przepisy, komentarze, porady.

Jest to nie tylko najobszerniejszy, ale i najbardziej aktualny na rynku polskim poradnik dotyczący zagadnienia kontroli, inspekcji i audytów zarówno w wymiarze prawnym, jak i w codziennej praktyce kontrolnej. Ten swoisty przewodnik po świecie inspekcji, opracowany w formie niezwykle przystępnego i prostego w obsłudze kompendium na płycie CD, przedstawia i objaśnia prawa i obowiązki zarówno kontrolowanego podmiotu, jak i organu dokonującego kontroli. W sposób przejrzysty prowadzi odbiorcę od źródeł kontroli, poprzez ich przebieg, aż po skutki (decyzje administracyjne, protokoły pokontrolne) i badanie prawidłowości rozstrzygnięć administracyjnych (szeroko omówiony tryb odwoławczy).

 

Publikacja uwzględnia praktycznie wszystkie rodzaje kontroli zewnętrznych (m.in. skarbowe, dewizowe, celne, Najwyższej Izby Kontroli, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Państwowej Inspekcji Pracy), z uwzględnieniem inspekcji specjalistycznych i branżowych (m.in. Narodowego Funduszu Zdrowia, inspekcji handlowej, kontroli przedsiębiorstw energetycznych, nadzoru budowlanego itd.). Każde zagadnienie dotyczące kontroli odsyła do stosownego przepisu prawnego, w prawie polskim, bądź też – jeżeli stanowi to wymóg – w prawie unijnym. Ponadto publikacja zawiera gotowe formularze pism odwoławczych, skarg i zażaleń na decyzje organów kontrolnych oraz szereg praktycznych porad, jak bronić się przed ewentualnymi negatywnymi skutkami kontroli. Aby ułatwić Państwu odbiór nierzadko skomplikowanej materii prawnej, każdy rozdział publikacji zakończony jest czytelnym podsumowaniem, zawierającym praktyczne porady i wskazówki dla kontrolowanych („pamiętaj, że!”).

 

Jako że tematyka kontroli jest w ścisły sposób powiązana z zagadnieniami gospodarczymi, przewodnik przedstawia również pełną ustawę o swobodzie gospodarczej wraz z komentarzami.

 

Tym, co decyduje o wyjątkowym charakterze publikacji Audyt z Renomą, jest sposób dostępu użytkownika do przedstawionych tu treści. Poza płytą CD z pełną wersją programu każdy nabywca otrzymuje również indywidualny kod dostępu do wersji on-line która jest na bieżąco aktualizowana przez zespół specjalistów prawników. Dzięki temu użytkownik zyskuje dostęp do Audytu z Renomą z każdego miejsca i o każdej porze, ze świadomością, że żadna zmiana przepisu go nie ominie! Jest to szczególnie ważne dla osób, które w krótkim czasie muszą podjąć jakąś ważną decyzję biznesową w oparciu o aktualne rozporządzenia i przepisy!

 

Audyt z Renomą stanowi pierwsze na rynku tak wnikliwe i innowacyjne opracowanie tematu, usprawniające zarządzanie każdym podmiotem i instytucją. Program jest zgodny zarówno z najnowszymi przepisami prawa polskiego, jak i z prawodawstwem Unii
Europejskiej.

 

Zawartość w krótkim opisie:


Publikacja podzielona jest na kilkanaście działów tematycznych, przedstawiających zagadnienia: decyzji administracyjnych, poszczególnych rodzajów kontroli oraz postępowania odwoławczego.

 

W pierwszym rozdziale omówione zostały rozstrzygnięcia będące skutkiem przeprowadzonej kontroli, a więc decyzje administracyjne i postanowienia. Ponadto przedstawiono pojęcia wykroczeń i przestępstw w kontekście przeprowadzonej inspekcji.

 

Rozdział drugi podejmuje tematykę kontroli przestrzegania przepisów dotyczących zasad prowadzenia gospodarki finansowej, wywiązywania się z obowiązku podatkowego i innych należności publicznych. W kolejnych częściach omówiono tu wnikliwie tak istotne dla każdego inspekcje jak kontrola skarbowa, podatkowa, dewizowa i celna. Przedstawione zostały organy uprawnione do kontroli, ich schemat organizacyjny, uprawnienia oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli. Jak w każdej części duży nacisk położono na uprawnienia podmiotu kontrolowanego. W zakresie kontroli dewizowej uwzględnione zostały kontrole wykonywane przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, a w części poświęconej kontroli celnej szeroko przedstawiono uprawnienia i obowiązki funkcjonariuszy Inspekcji Celnej. Rozdział kończy wyczerpujące omówienie zagadnienia Najwyższej Izby Kontroli

 

W rozdziale trzecim znalazły się wszystkie kontrole dotyczące poszanowania praw osób wykonujących pracę najemną. W pierwszej kolejności przedstawiono Państwową Inspekcję Pracy, z uwzględnieniem m.in. czynności i środków prawnych, jakie mogą być podjęte podczas przeprowadzonej kontroli, oraz odpowiedzialności podmiotu kontrolowanego z tytułu nieprzestrzegania przepisów prawa pracy.

 

Następnie omówiono tematykę Społecznej Inspekcji Pracy (tu m.in. jej współdziałanie z innymi organami), Związków Zawodowych i tzw. „policji zatrudnienia”. Odrębne miejsce znalazła tu też szeroko potraktowana problematyka kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z omówieniem m.in. uprawnień i obowiązków kontrolerów i podmiotów kontrolowanych, skutków kontroli, sankcji, postępowania egzekucyjnego i terminów przedawnienia.

 

W rozdziale czwartym ujęto działalność kontrolną organów stojących na straży praw konsumentów i ochrony konkurencji, zasad obrotu gospodarczego oraz wymaganych przez prawo cech towarów. Kolejne części w sposób wnikliwy i zarazem przejrzysty ukazują należące do ww. kategorii kontrole Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcji Handlowej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz kontrolę przedsiębiorstw energetycznych i inspekcję jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Najobszerniejszy rozdział piąty poświęcony został szeroko pojętej kontroli technicznych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym spora część opisanych tu zagadnień ma zastosowanie również w działalności urzędów, szkół i innych instytucji publicznych. Przedstawiono tu zagadnienia dozoru technicznego, nadzoru budowlanego (z uwzględnieniem uprawnień lokalnych i naczelnych inspektoratów nadzoru budowlanego oraz sankcji za naruszenie przepisów prawa budowlanego) i kontroli Państwowej Straży Pożarnej. Poruszono także rzadko uwzględnianą w podobnych opracowaniach tematykę nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. W kolejnych częściach rozdziału omówione zostały także zagadnienia inspekcyjne o bardziej specjalistycznym charakterze: organy kontrolujące gospodarowanie wodami, podmioty nadzorujące wykonywanie ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, kontrole inspektora do spraw substancji i preparatów chemicznych, inspekcję weterynaryjną oraz Państwową Inspekcję Farmaceutyczną. Nie mogło tu zabraknąć również przedstawienia tak ważnych i powszechnie dokonywanych inspekcji sanitarnych (m.in. odpowiedzialność wynikająca z przepisów ustawy) oraz inspekcji ochrony środowiska (m.in. praktyczne skutki przestrzegania ustawy o ochronie środowiska). 

 

Osobne miejsce w publikacji poświęcono zagadnieniom kontrolnym związanym z Narodowym Funduszem Zdrowia, przy czym – obok aktualnych przepisów – wiele miejsca zajęły tu praktyczne wskazówki dla lekarzy i farmaceutów, nie tylko ułatwiające orientację w ustawie, ale także pozwalające uniknąć stresu podczas kontroli. 

 

Ostatnia część programu Audyt z Renomą w sposób wyczerpujący porusza zagadnienia procedury odwoławczej oraz wszelkie aspekty dotyczące kontroli prawidłowości rozstrzygnięć administracyjnych. Omawia poszczególne rodzaje pism odwoławczych, instancji odwoławczych, możliwe rozstrzygnięcia, a wreszcie postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Aby zamówić publikację, prosimy o kliknięcie w link ZAMÓWIENIA

Cena 1240,00 zł netto + abonament serwisu on-line 150,00 zł netto za każdy miesiąc. 

.

 

Poniżej prezentujemy nasze poprzednie i już nie będące w aktualnej ofercie programy: 

 

AUDYT Z RENOMĄ 2013 

Poradnik w formie przystępnego i łatwego w obsłudze kompendium na płycie CD przedstawia i objaśnia prawa i obowiązki kontrolowanego podmiotu oraz zakres praw i obowiązków organu kontrolnego podczas przeprowadzania inspekcji.

Stanowi pierwsze na rynku tak wnikliwe i innowacyjne opracowanie tematu, ułatwiające zarządzanie każdym podmiotem i instytucją.

Program AUDYT Z RENOMĄ 2013 zgodny jest z wymogami prawnymi UE i przepisami polskiego prawa.

 

 

 

KONTROLE 2012


Poradnik w formie przystępnego i łatwego w obsłudze kompendium na płycie CD przedstawia i objaśnia prawa i obowiązki kontrolowanego podmiotu oraz zakres praw i obowiązków organu kontrolnego podczas przeprowadzania inspekcji.

Publikacja uwzględnia najważniejsze kontrole zewnętrzne (m.in. Państwową Inspekcję Pracy, Urząd Skarbowy, Najwyższą Izbę Kontroli itd.) oraz kontrole zarządcze. Zawiera gotowe formularze odwołań, skarg i zażaleń na decyzje organów kontrolujących. Stanowi pierwsze na rynku tak wnikliwe i innowacyjne opracowanie tematu, ułatwiające zarządzanie każdym podmiotem i instytucją.

 

 

KONTROLA ZEWNĘTRZNA 

Poradnik w formie przystępnego i łatwego w obsłudze kompendium na płycie CD przedstawia i objaśnia prawa i obowiązki kontrolowanego podmiotu oraz zakres praw i obowiązków organu kontrolnego podczas przeprowadzania inspekcji


  

 

 VADEMECUM PRAWNE

Pełne i kompletne opracowania w zakresie prawa. Wszystko, co jest niezbędne do prawidlowego funkcjonowania instytucji, urzędów, uczelni, banków, placówek oświatowych, służby zdrowia, instytucji kościelnych oraz firm i przedsiębiorstw.

 • Prawo Konsumenta
 • Prawo Gospodarcze i Handlowe
 • Prawo Cywilne
 • Prawo Finansowe
 • Prawo Europejskie
 • Prawo Konstytucyjne
 • Prawo Administracyjne
 • Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
 • Prawo Karne

 

 

KLASYFIKACJE PRAWNE


 • POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG
 • KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH (KŚT)
 • KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI
 • POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD)
 • POLSKA KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH (PKOB)

 

BAZA WZORÓW I FORMULARZY

 (Materiały do pobrania) na płycie CD zawiera następujące zagadnienia:

Baza Wzorów i Formularzy (Materiały do pobrania) na płycie CD zawiera kompletny zestaw ponad 200 niezbędnych pism, umów, formularzy, wniosków i dokumentów odwoławczych, ułatwiających skuteczny kontakt z urzędami i organami kontrolnymi. Oficjalne formularze i druki urzędowe zostały udostępnione tu zarówno w formacie .pdf, jak i umożliwiającym dokonywanie modyfikacji aktywnym formacie MS.WORD .doc .


Minimalne wymagania dla korzystania z płyty CD-ROM

Przeglądarka internetowa np. Internet Explorer 5.5 lub nowsza, lub inna kompatybilna, Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/8, czytnik dokumentów PDF (np. Adobe Reader), oraz pakiet Microsoft Office lub inny zgodny z dokumentami zapisanymi w formacie Word.

 

Zainteresowany?

Zamów najnowszy programW celu weryfikacji nadawcy prosimy o przepisanie poniższego kodu w puste miejsce i zaakceptowanie go przyciskiem Wyślij.

 

Close

 

Zamknij

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy.

W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.